Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Šta je TACSO?

TACSO misija je unaprjeđenje kapaciteta i akcija OCD, kao i njihove demokratske uloge. Kroz TACSO aktivnosti izgradnje kapaciteta, podrške i pomoći, cilj je postići ojačano civilno društvo i razvoj povoljnog okruženja za razvoj civilnog sektora i kulture.

Projekat Tehnička podrška organizacijama civilnog drustva (TACSO 1) počeo je sa radom u augustu 2009 godine, produžen je 2011. godine, i zvanično je završio sa radom u augustu 2013. Projekat TACSO 2 započeo je u augustu 2013. i implementiraće se do augusta 2017. godine.

TACSO projekat je dio programa Podrška civilnom drustva (Civil Society Facility - CSF) koji je mehanizam Evropske unije (EU) koji podržava organizacije civilnog društva (OCD) u zemljama koje još nisu članice EU. OCD igraju ključnu ulogu prema shvatanju EU, pošto se na njih gleda kao na važne aktere u podržavanju procesa pridruženja država u kojima djeluju. Cilj CSF programa je da ojača civilno društvo kako bi organizacije bile u stanju da aktivno učestvuju u javnoj diskusiji, i da bi vremenom stekle potrebnu snagu da utiču na politike i procese donošenja odluka.

Dok će TACSO 2 će nastaviti pružati podršku razvoju povoljnog oruženja za civilno društvo u skladu sa pravcima i aktivnostima uspostavljenim tokom prve četiri godine, postoje i četiri ključne teme koje će biti fokus aktivnosti projekta:

  1. Dalje jačanje uloge civilnog društva u nacionalnim procesima demokratizacije i pridruživanja;
  2. Unaprijeđenje komunikacije i vidljivosti doprinosa civilnoga sektora razvoju društva;
  3. Podrška u otkrivanju novih strategija i pristupa za mobilisanje sredstava potrebnih da bi se civilnom društvu obezbjedila održivost i razvoj; i
  4. Poboljšanje pravnih i institucionalnih okvira za aktivnosti civilnog društva.

TACSO 2 će djelovati pod glavnim komponentama programa Ljudi ljudima (P2P), izgradnje kapaciteta i vidljivosti OCD-a, kao i podrška CSF programu.

Za više informacija o TACSO 2 projektu, molimo da preuzmete našu Brošuru i Info letak.