Asistenca Teknike për
Organizatat e Shoqërisë Civile

Shënim

Kjo faqe interneti është ndërtuar me asistencën e Bashkimit Evropian. Përmbajtja e kësaj faqeje është përgjegjësi vetëm e Projektit TACSO dhe në asnjë mënyrë nuk reflekton pikëpamjet e Bashkimit Evropian.