Техничка поддршка
за граѓанските организации

Дисклејмер

Оваа публикација е изготвена со помош на Европската Унија. Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на SIPU International и партнерите а конзорциумот и на никаков начин не ги рефлектира гледиштата на Европската Унија.