Tehnička podrška
organizacijama civilnog društva

Često postavljana pitanja

Jedan od zadataka TACSO kancelarije u Bosni i Hercegovini je podrška organizacijama civilnog društva i pružanje relevantnih i pravovremenih informacija, kao i savjeta na zahtjev organizacije. Ovaj zadatak se ostvaruje kroz TACSO help-desk funkciju, koja omogućava organizacijama da nam se direktno obrate sa pitanjima iz oblasti svog rada.

Neke od oblasti za koje se organizacije mogu obratiti za pomoć TACSO kancelariji su:

 • Informacije o EU politikama vezanim za organizacije civilnog društva,
 • Informacije o IPA programu, kao i o procesu planiranja pretpristupne pomoći
 • Mogućnosti za finansiranje OCD iz EU fondova
 • Registracija u EU PADOR bazu podataka
 • Pitanja vezana za komunikaciju i saradnju vlade i OCD – informacije i dokumenti ministarstava i drugih vladinih organa koji se odnose na civilno društvo (zakoni, strategije, politike itd.)
 • Umrežavanje i izgradnja partnerstava sa organizacijama iz EU, ali i organizacijama iz države i regiona – kako i gdje tražiti specijalizovane informacije iz određene oblasti, kontakt podatke potencijalnih partnera, ili detalje o projektima i mrežama relevantnim za organizaciju
 • Pomoć u oblasti finansija za organizacije koje implementiraju projekte finansirane iz fondova EU, posebno savjeti vezano za oslobađanje od PDV-a
 • Podrška u internom monitoringu implemetacije projekata finansiranim iz EU fondova
 • Druga pitanja od interesa za rad organizacija civilnog društva

TACSO osoblje možete kontaktirati putem tako što ćete popuniti on line aplikaciju na web stranici, e-mailom ili telefonom.

Sva pitanja možete postaviti na e-mail adresu: info.ba@tacso.org

Obavještenje o prijemu zahtjeva za pomoć/informaciju TACSO help desk će dostaviti organizaciji u roku od 48 sati. Odgovor na zahtjev TACSO help desk će dostaviti u roku od dva do pet dana, u zavisnosti od specifičnosti pitanja.

TACSO Help-desk će se oslanjati na relevantne dokumente i izvore uključujući:

 • EU politike o OCD,
 • PRAG, i PADOR vodič
 • Politike, strategije i zakone relevantne za OCD
 • Istraživanja, studije, procjenu potreba sprovedenu na početku implementacije projekta
 • Vodiče za treninge i druge materijale

Fiksno radno vrijeme TACSO help-deska je svakog radnog dana od ponedeljka do petka u periodu od 10.00-16.00 sati, ali nam izvan ovog perioda možete obratiti putem e-maila.