Sivil Toplum
Kuruluşları için Teknik Destek

2011

Article Image

Bu çalışma, “Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimine Dair İhtiyaç Analizi”, TACSO Türkiye ülke raporu olarak, TACSO 2 Başlangıç Raporu’nun hazırlanmasına katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Çalışmanın başlıca amacı, 2009 yılında yapılan önceki çalışmanın güncellenmesidir.

Çalışma, Türkiye’de sivil topluma ve sivil toplumun içinde bulunduğu ortama dair kapsamlı bir değerlendirme sunarken, sivil toplumu güçlü ve zayıf yönleriyle ele alarak, bugüne kadarki etkilerini ve gelecekte karşılaşılabilecek güçlükleri ortaya koymaktadır. Bu çalışma, tüm ilgili dokümantasyonu içeren bir masa başı araştırmasının yanı sıra (hem sivil toplumu ilgilendiren yasal ve mali mevzuatı, hem de daha önce yapılmış sivil toplum araştırmalarını, durum analizlerini, politika belgelerini ve akademik literatürü içine alacak biçimde); STK’lar, hükümet kuruluşları, fon sağlayan kuruluşlar ve diğer kurumsal unsurlarla yapılan odak grup, mülakat ve anketler içeren, danışmayı esas alan paydaş analizinin birleşimi ile oluşturulmuştur.

Çalışma, 2009 raporunun kapsamı ile uyumlu olarak dört ana kısımda sunulmaktadır:

Birinci kısım, 2009’dan itibaren STK’ları ve çalışmalarını yöneten yasal çerçeve de dâhil olmak üzere, sivil toplum ortamının; mevcut fon sağlayan kuruluşlara ilişkin olanakların ve sivil topluma yönelik diğer fon kaynaklarının; sivil toplumla işbirliğine yönelik ve sivil topluma destek temelindeki devlet mekanizmalarının; hükümet-sivil toplum ilişkilerini belirleyen politika çerçevesinin ve hem sivil toplumun kendisine hem de sivil toplumun etkinliklerine ilişkin kamuoyu algılarının analizini sunmaktadır.

İkinci kısım, sivil toplumun ana özelliklerine genel bakış sağlamaktadır: Örgüt tipleri, örgütlerin başlıca özellikleri, gerçekleştirdikleri etkinlik çeşitleri, sektöre ilişkin başlıca çıkarları ve coğrafi dağılımları. Bu kısımda STK’lar, insan kaynakları ve teknik beceriler, stratejik güçlü yönler, analitik kapasite, diğer STK’lar, hükümet ve toplum da dâhil diğer paydaşlar ile ilişkiler, maddi ve mali istikrar ve esnekliği kapsayan teknik, örgütsel ve kurumsal kapasitelerine göre değerlendirilmektedir.

Üçüncü kısım, günümüze kadar sivil toplumun elde ettiği başarıları özetlerken, başlıca kilometre taşı kazanımları ve daha geniş sosyal etkilerini vurgulamakta, ayrıca sivil toplumun performansında güçlendirilmesi ve geliştirilmesi gereken yanları tespit etmektedir.

Dördüncü kısım, ülkede sivil toplumun en önemli kurumsal ve örgütsel kapasite gereksinimlerini özetleyerek TACSO 2’nin uygulanmasına dair başlıca stratejik konuları ortaya koymaktadır.

Sonuç bölümü olarak, hem projenin bölgesel çalışma planı hem de ülkeye özgü çalışma planı için tavsiyeler verilmiştir.
Dowload: İhtiyaç Analizi Raporu